THƯƠNG HIỆU

TRA CỨU TỒN KHO

Số thứ tự Thương hiệu Tên sản phẩm Mã sản phẩm Dòng sản phẩm
1 nichifu Square Ring Terminals CB22-6S Đầu nối
2 nichifu Square Ring Terminals CB22-8S Đầu nối
3 nichifu Square Ring Terminals CB38-6N Đầu nối
4 nichifu Square Ring Terminals CB38-6S Đầu nối
5 nichifu Square Ring Terminals CB60-10S Đầu nối
6 nichifu Square Ring Terminals CB60-6N Đầu nối
7 nichifu Square Ring Terminals CB70-10 Đầu nối
8 nichifu Square Ring Terminals CB70-8 Đầu nối
9 nichifu Square Ring Terminals CB80-10 Đầu nối
10 nichifu Square Ring Terminals CB80-10S Đầu nối
11 nichifu Square Ring Terminals CB80-8 Đầu nối
12 nichifu Square Ring Terminals CB80-8S Đầu nối
13 nichifu Square Ring Terminals CB100-10 Đầu nối
14 nichifu Square Ring Terminals CB100-8 Đầu nối
15 nichifu Square Ring Terminals CB200-12S Đầu nối
16 nichifu Square Ring Terminals CB60-8 Đầu nối
17 nichifu Spade Terminals 1.25Y-3 Đầu nối
18 nichifu Spade Terminals 1.25Y-3.5 Đầu nối
19 nichifu Spade Terminals 1.25Y-3K Đầu nối
20 nichifu Spade Terminals 1.25Y-3N Đầu nối
21 nichifu Spade Terminals 1.25Y-3S Đầu nối
22 nichifu Spade Terminals 1.25Y-4N Đầu nối
23 nichifu Spade Terminals 1.25Y-4S Đầu nối
24 nichifu Spade Terminals 2Y-3 Đầu nối
25 nichifu Spade Terminals 2Y-3.5 Đầu nối
26 nichifu Spade Terminals 2Y-4 Đầu nối
27 nichifu Spade Terminals 2Y-4N Đầu nối
28 nichifu Spade Terminals 2Y-4S Đầu nối
29 nichifu Spade Terminals 2Y-5 Đầu nối
30 nichifu Spade Terminals 3.5Y-4 Đầu nối
31 omron Socket PYF08A-N BY OMZ Thiết bị điều khiển / Hệ thống FA
32 nichifu Ring Terminals R1.25-3 Đầu nối
33 nichifu Ring Terminals R1.25-3.5 Đầu nối
34 nichifu Ring Terminals R1.25-4 Đầu nối
35 nichifu Ring Terminals R1.25-4M Đầu nối
36 nichifu Ring Terminals R1.25-4S Đầu nối
37 nichifu Ring Terminals R1.25-5 Đầu nối
38 nichifu Ring Terminals R1.25-6 Đầu nối
39 nichifu Ring Terminals R2-3 Đầu nối
40 nichifu Ring Terminals R2-3.5 Đầu nối
41 nichifu Ring Terminals R2-4 Đầu nối
42 nichifu Ring Terminals R2-4S Đầu nối
43 nichifu Ring Terminals R2-5 Đầu nối
44 nichifu Ring Terminals R2-8 Đầu nối
45 nichifu Ring Terminals R3.5-4 Đầu nối
46 nichifu Ring Terminals R3.5-5S Đầu nối
47 nichifu Ring Terminals R3.5-6 Đầu nối
48 nichifu Ring Terminals R3.5-6L Đầu nối
49 nichifu Ring Terminals R3.5-8 Đầu nối
50 nichifu Ring Terminals R5.5-5 Đầu nối
51 nichifu Ring Terminals R5.5-6 Đầu nối
52 nichifu Ring Terminals R5.5-8 Đầu nối
53 nichifu Ring Terminals R5.5-10 Đầu nối
54 nichifu Ring Terminals R8-6 Đầu nối
55 nichifu Ring Terminals R8-6S Đầu nối
56 nichifu Ring Terminals R8-8 Đầu nối
57 nichifu Ring Terminals R8-10 Đầu nối
58 nichifu Ring Terminals R8-12 Đầu nối
59 nichifu Ring Terminals R14-6 Đầu nối
60 nichifu Ring Terminals R14-6S Đầu nối
61 nichifu Ring Terminals R14-8 Đầu nối
62 nichifu Ring Terminals R14-8S Đầu nối
63 nichifu Ring Terminals R14-10 Đầu nối
64 nichifu Ring Terminals R14-12 Đầu nối
65 nichifu Ring Terminals R22-6S Đầu nối
66 nichifu Ring Terminals R22-8 Đầu nối
67 nichifu Ring Terminals R22-8S Đầu nối
68 omron Ring Terminals R22-10 Đầu nối
69 nichifu Ring Terminals R22-12 Đầu nối
70 nichifu Ring Terminals R38-6 Đầu nối
71 nichifu Ring Terminals R38-6S Đầu nối
72 nichifu Ring Terminals R38-8 Đầu nối
73 nichifu Ring Terminals R38-8S Đầu nối
74 nichifu Ring Terminals R38-10 Đầu nối
75 nichifu Ring Terminals R38-10S Đầu nối
76 nichifu Ring Terminals R38-12 Đầu nối
77 nichifu Ring Terminals R60-10 Đầu nối
78 nichifu Ring Terminals R60-12 Đầu nối
79 nichifu Ring Terminals R60-8 Đầu nối
80 nichifu Ring Terminals R60-8S Đầu nối
81 nichifu Ring Terminals R70-8 Công cụ
82 nichifu Ring Terminals R70-10 Đầu nối
83 nichifu Ring Terminals R70-12 Đầu nối
84 nichifu Ring Terminals R80-8 Đầu nối
85 nichifu Ring Terminals R80-10 Đầu nối
86 nichifu Ring Terminals R80-12 Đầu nối
87 nichifu Ring Terminals R100-8 Đầu nối
88 nichifu Ring Terminals R100-10 Đầu nối
89 nichifu Ring Terminals R100-12 Đầu nối
90 nichifu Ring Terminals R150-10 Đầu nối
91 nichifu Ring Terminals R150-12 Đầu nối
92 nichifu Ring Terminals R180-10 Đầu nối
93 nichifu Ring Terminals R180-12 Đầu nối
94 nichifu Ring Terminals R200-12 Đầu nối
95 nichifu Ring Terminals R200-12S Đầu nối
96 nichifu Ring Terminals R325-12S Đầu nối
97 nichifu Ring Terminals RD100-12 Đầu nối
98 nichifu Ring Terminals RD150-12 Đầu nối
99 nichifu Ring Terminals RD180-12 Đầu nối
100 nichifu Ring Terminals RD200-12 Đầu nối
101 nichifu Ring Terminals RD325-12 Đầu nối
102 nichifu Ring Termainals R22-6 Đầu nối
103 omron Relay Socket PYF14A-N BY OMZ Thiết bị điều khiển / Hệ thống FA
104 omron Relay MY4N-GS AC220/240 BY OMZ Thiết bị điều khiển / Hệ thống FA
105 omron Relay MY2N-GS AC220/240 BY OMZ Thiết bị điều khiển / Hệ thống FA
106 omron Power Relays MY4N-GS DC24 BY OMZ Thiết bị điều khiển / Hệ thống FA
107 nichifu Pin Terminals TC1.25-11 Đầu nối
108 nichifu Pin Terminals TC2-11 Đầu nối
109 nichifu Pin Terminals TC2-11S Đầu nối
110 nichifu Pin Terminals TC3.5-11S Đầu nối
111 nichifu Open End Connectors E-S Đầu nối
112 nichifu Open End Connectors E-M Đầu nối
113 nichifu Open End Connectors E-L Đầu nối
114 nichifu Insulation Cap TIC1.25-BLK Đầu nối
115 nichifu Insulation Cap TIC1.25-BLU Đầu nối
116 nichifu Insulation Cap TIC1.25-CLR Đầu nối
117 nichifu Insulation Cap TIC1.25-RED Đầu nối
118 nichifu Insulation Cap TIC1.25-WHI Đầu nối
119 nichifu Insulation Cap TIC2-BLK Đầu nối
120 nichifu Insulation Cap TIC2-BLU Đầu nối
121 nichifu Insulation Cap TIC2-CLR Đầu nối
122 nichifu Insulation Cap TIC2-GRN Đầu nối
123 nichifu Insulation Cap TIC2-RED Đầu nối
124 nichifu Insulation Cap TIC3.5-BLK Đầu nối
125 nichifu Insulation Cap TIC3.5-BLU Đầu nối
126 nichifu Insulation Cap TIC3.5-CLR Đầu nối
127 nichifu Insulation Cap TIC3.5-GRN Đầu nối
128 nichifu Insulation Cap TIC3.5-RED Đầu nối
129 nichifu Insulation Cap TIC5.5-BLK Đầu nối
130 nichifu Insulation Cap TIC5.5-BLU Đầu nối
131 nichifu Insulation Cap TIC5.5-CLR Đầu nối
132 nichifu Insulation Cap TIC5.5-GRN Đầu nối
133 nichifu Insulation Cap TIC5.5-RED Đầu nối
134 nichifu Insulation Cap TIC8-BLK Đầu nối
135 nichifu Insulation Cap TIC8-BLU Đầu nối
136 nichifu Insulation Cap TIC8-CLR Đầu nối
137 nichifu Insulation Cap TIC8-GRN Đầu nối
138 nichifu Insulation Cap TIC8-RED Đầu nối
139 nichifu Insulation Cap TIC14-BLK Đầu nối
140 nichifu Insulation Cap TIC14-BLU Đầu nối
141 nichifu Insulation Cap TIC14-CLR Đầu nối
142 nichifu Insulation Cap TIC14-GRN Đầu nối
143 nichifu Insulation Cap TIC14-RED Đầu nối
144 nichifu Insulation Cap TIC14-YEL Đầu nối
145 nichifu Insulation Cap TIC22-BLK Đầu nối
146 nichifu Insulation Cap TIC22-BLU Đầu nối
147 nichifu Insulation Cap TIC22-CLR Đầu nối
148 nichifu Insulation Cap TIC22-GRN Đầu nối
149 nichifu Insulation Cap TIC22-RED Đầu nối
150 nichifu Insulation Cap TIC22-WHI Đầu nối
151 nichifu Insulation Cap TIC22-YEL Đầu nối
152 nichifu Insulation Cap TIC38-BLK Đầu nối
153 nichifu Insulation Cap TIC38-BLU Đầu nối
154 nichifu Insulation Cap TIC38-CLR Đầu nối
155 nichifu Insulation Cap TIC38-GRN Đầu nối
156 nichifu Insulation Cap TIC38-RED Đầu nối
157 nichifu Insulation Cap TIC38-WHI Đầu nối
158 nichifu Insulation Cap TIC38-YEL Đầu nối
159 kdk Electric Wire UL1007 AWG16 BLACK Dây điện và dây cáp
160 kdk Electric Wire UL1007 AWG16 BLUE Dây điện và dây cáp
161 kdk Electric Wire UL1007 AWG18 BLACK Dây điện và dây cáp
162 kdk Electric Wire UL1007 AWG18 GREEN Dây điện và dây cáp
163 kdk Electric Wire UL1007 AWG18 GREY Dây điện và dây cáp
164 kdk Electric Wire UL1007 AWG18 RED Dây điện và dây cáp
165 kdk Electric Wire UL1007 AWG18 WHITE Dây điện và dây cáp
166 kdk Electric Wire UL1007 AWG20 BLACK Dây điện và dây cáp
167 kdk Electric Wire UL1007 AWG20 BLUE Dây điện và dây cáp
168 kdk Electric Wire UL1007 AWG20 RED Dây điện và dây cáp
169 kdk Electric Wire UL1007 AWG20 WHITE Dây điện và dây cáp
170 kdk Electric Wire UL1007 AWG20 YELLOW Dây điện và dây cáp
171 kdk Electric Wire UL1007 AWG22 BLACK Dây điện và dây cáp
172 kdk Electric Wire UL1007 AWG22 BROWN Dây điện và dây cáp
173 kdk Electric Wire UL1007 AWG22 GREEN Dây điện và dây cáp
174 kdk Electric Wire UL1007 AWG22 ORANGE Dây điện và dây cáp
175 kdk Electric Wire UL1007 AWG22 RED Dây điện và dây cáp
176 kdk Electric Wire UL1007 AWG22 WHITE Dây điện và dây cáp
177 kdk Electric Wire UL1007 AWG22 YELLOW Dây điện và dây cáp
178 kdk Electric Wire UL1007 AWG24 BLACK Dây điện và dây cáp
179 kdk Electric Wire UL1007 AWG24 BLUE Dây điện và dây cáp
180 kdk Electric Wire UL1007 AWG24 BROWN Dây điện và dây cáp
181 kdk Electric Wire UL1007 AWG24 RED Dây điện và dây cáp
182 kdk Electric Wire UL1007 AWG24 WHITE Dây điện và dây cáp
183 kdk Electric Wire UL1007 AWG24 YELLOW Dây điện và dây cáp
184 kdk Electric Wire UL1007 AWG26 BLACK Dây điện và dây cáp
185 kdk Electric Wire UL1007 AWG26 BLUE Dây điện và dây cáp
186 kdk Electric Wire UL1007 AWG26 RED Dây điện và dây cáp
187 kdk Electric Wire UL1007 AWG26 WHITE Dây điện và dây cáp
188 kdk Electric Wire UL1015 AWG14 BLACK Dây điện và dây cáp
189 kdk Electric Wire UL1015(2 COLOR) AWG16 GREEN/YELLOW STRAIGHT Dây điện và dây cáp
190 kdk Electric Wire UL1015 AWG18 GREY Dây điện và dây cáp
191 kdk Electric Wire UL1015 AWG18 RED Dây điện và dây cáp
192 kdk Electric Wire UL1015 AWG20 WHITE Dây điện và dây cáp
193 PATLITE Đèn xoay tính hiệu SKS-M1J-R Thiết bị điều khiển / Hệ thống FA
194 PATLITE Đèn tín hiệu LR6-302LJNW-RYG Thiết bị điều khiển / Hệ thống FA
195 PATLITE Đèn tín hiệu LR5-302LJBW-RYG Thiết bị điều khiển / Hệ thống FA
196 PATLITE Đèn tín hiệu LR5-302WJNW-RYG Thiết bị điều khiển / Hệ thống FA
197 PATLITE Đèn tháp MES-202A-RG Thiết bị điều khiển / Hệ thống FA
198 PATLITE Đèn cảnh báo SKH-M1JB-R Thiết bị điều khiển / Hệ thống FA
199 nichifu Crimping Tool NH 1 Công cụ
200 nichifu Crimping Tool NH 32 Công cụ
201 nichifu Crimping Tool NH 9 Công cụ
202 nichifu Crimping Tool NHE 4 Công cụ
203 nichifu Closed End Connectors CE 1 Đầu nối
204 nichifu Closed End Connectors CE 2 Đầu nối
205 nichifu Closed End Connectors CE 5 Đầu nối
206 nichifu Closed End Connectors CE 8 Đầu nối
207 nichifu Bullets & Receptacles PC2005-F-CLR Đầu nối
208 nichifu Bullets & Receptacles PC2005-M-CLR Đầu nối
209 nichifu Blade Terminals BT1.25-13 Đầu nối
210 nichifu Blade Terminals BT1.25-9 Đầu nối
211 nichifu Blade Terminals BT2-13 Đầu nối
212 nichifu Blade Terminals BT2-18 Đầu nối
213 nichifu Blade Terminals BT2-9 Đầu nối
214 nichifu Blade Terminals BT5.5-10 Đầu nối
215 nichifu Blade Terminals BT5.5-13 Đầu nối
216 nichifu Blade Terminals BT5.5-18 Đầu nối

* Hạng mục tồn kho luôn thay đổi, hãy liên hệ chúng tôi để cập nhật thông tin mới nhất

Email